Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden van Joint Artistic.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten van Websites voor Therapeuten

Algemene voorwaarden Joint Artistic V.O.F. / Websites voor Therapeuten

Joint Artistic V.O.F, tevens handelend onder de naam “Websites voor Therapeuten”
KVK 55730302 Vestigingsnummer 000025352377
Zekeringstraat 7A, 1014 BM Amsterdam
BTW nummer 851837785B01

Artikel 1. Definities 

 1. Opdrachtnemer: Joint Artistic V.O.F., hierna te noemen: Joint Artistic.
 2. Joint Artistic handelt tevens onder de naam “Websites voor therapeuten”. Overal in deze algemene voorwaarden waar Joint Artistic wordt genoemd, kan tevens worden gelezen “Websites voor Therapeuten”.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Joint Artistic.
 4. Opdracht: diensten of producten die Joint Artistic ter uitvoering van de overeenkomst gehouden is te verrichten of te leveren.
 5. Schriftelijk: in deze voorwaarden zal overal waar de vorm ‘schriftelijk’ staat, ook de vorm ‘per E-mail’ kunnen worden gelezen.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op alle offertes aan Opdrachtgever, op alle door Joint Artistic gesloten overeenkomsten met Opdrachtgever, op alle verrichtte diensten voor Opdrachtgever en op alle overige door Joint Artistic verrichtte handelingen ten behoeve van Opdrachtgever, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Wanneer Joint Artistic derden inschakelt of betrekt voor de uitvoering van een overeenkomst zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing.
 3. In het geval dat één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in stand en volledig van toepassing. Mocht één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden komen te vervallen zullen Opdrachtgever en Joint Artistic in overleg treden om de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen met nieuwe bepalingen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg van de bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen worden uitgelegd naar het doel van deze bepalingen.
 5. Indien Opdrachtgever de algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk van de hand wijst, zullen Joint Artistic en Opdrachtgever nadien uitdrukkelijk toepasselijke voorwaarden overeenkomen.
 6. Door akkoord te gaan met een door Joint Artistic gestuurde offerte of door een opdracht te bevestigen, verklaart Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 7. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Joint Artistic en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen, voor zover wettelijk toegestaan.
 9. Indien Joint Artistic niet telkens nauwkeurige naleving van de voorwaarden eist, betekent dat niet dat de voorwaarden niet meer van toepassing zijn. Joint Artistic kan strikte naleving van de voorwaarden blijven verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 1. De door Joint Artistic gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen (10 werkdagen), tenzij anders aangegeven.
 2. Wanneer een offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat en Opdrachtgever dat redelijkerwijs kan begrijpen, kan Joint Artistic niet worden gehouden aan naleving van de in de offerte beschreven kennelijke vergissing of verschrijving.
 3. Wanneer derden (middels advertenties of mondelinge aanprijzingen) de diensten van Joint Artistic aanprijzen of aanbieden, heeft dat niet te gelden als aanbod. Dergelijke aanprijzingen of aanbieden gelden als een uitnodiging tot onderhandelen.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Opdrachtgever en Joint Artistic zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk of per E-mail zijn aanvaard door beide partijen. Joint Artistic is niet gebonden aan een van het aanbod afwijkende aanvaarding, tenzij Joint Artistic deze afwijking nadrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen 

 1. Facturen vermelden het BTW identificatienummer, het factuurnummer, de factuurdatum, de naam en het adres van de onderneming en de naam en het adres van Opdrachtgever, de leveringsdatum, een omschrijving van het afgenomen product, informatie per eenheid exclusief BTW, het totaalbedrag van de BTW en het totaalbedrag inclusief BTW.
 2. De in het aanbod, de overeenkomst of algemene voorwaarde vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De vermelde prijzen zijn eveneens exclusief de in het kader van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst te maken kosten.
 3. De prijzen op een offerte van Joint Artistic hangen nauw samen. Joint Artistic is niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Indien Opdrachtgever slechts gebruik wil maken van een gedeelte van een offerte dient daarover opnieuw te worden onderhandeld.
 4. Prijswijzigingen gelden slechts voor toekomstige overeenkomsten, tenzij één van de in het volgende lid genoemde omstandigheden plaatsvindt.
 5. Prijswijziging kan plaats vinden:
  1. bij wijziging van de inhoud van de opdracht (ongeacht de aanleiding van de (evt. verplichte)
   wijziging);
  2. bij aanvulling van de overeenkomst;
  3. bij verlenging van de opdracht; of
  4. na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bij wijzigingen in voor Joint Artistic van toepassing zijnde wet- en
  5. regelgeving.
 6. Bij het aangaan van de overeenkomst dient Opdrachtgever na aanvaarding van de overeenkomst te betalen een aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs, tenzij anders overeengekomen;
 7. Wanneer de opdracht is voltooid dient Opdrachtgever het restant van de overeengekomen prijs te betalen. Joint Artistic is gerechtigd periodiek te declareren.
 8. Wanneer Opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt, is Joint Artistic niet verplicht tot het opleveren van een gedeelte van de opdracht. De reeds voldane kosten zullen worden beschouwd als vergoeding voor de gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Joint Artistic en zijn voor zover wettelijk toegestaan derhalve niet terug te vorderen.
 9. Betaling voor abonnementen gaat middels automatische incasso, tenzij tijdig anders wordt vermeld door Joint Artistic.
 10. Betaling van het factuurbedrag dient binnen maximaal 14 dagen (10 werkdagen) na factuurdatum te geschieden, op de door Joint Artistic aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Indien het factuurbedrag niet geheel binnen deze termijn wordt voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 11. Wanneer Opdrachtgever niet binnen de termijn voldoet aan het factuurbedrag zal Joint Artistic twee keer een herinnering sturen per E-mail. Als Joint Artistic na deze herinneringen wederom moet aanmanen, zal Joint Artistic aanmaningskosten in rekening brengen van 40,00. Als Opdrachtgever na de aanmaning in gebreke blijft, is Joint Artistic gerechtigd een juridische dienstverlener (bijvoorbeeld een incassobureau) in te schakelen. Op dat moment draagt Opdrachtgever ook de kosten voor de juridische dienstverlening alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de wettelijke rente en alsmede door de door het verzuim veroorzaakte (vertragings)schade.
 12. De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,-.
 13. De kosten van webhosting, domeinregistratie en abonnementen worden eens per maand voldaan via automatische incasso, hetgeen onderdeel uitmaakt van het gebruiksabonnement. Ook domeinnamen of webhosting die buiten het gebruiksabonnement vallen, worden eens per maand voldaan via automatische incasso. Dat zal telkens op of rond de eerste week van de maand gebeuren voor de periode van de aankomende maand. Wanneer de wederpartij wanbetaalt, zullen de abonnementen niet worden verlengd bij afloop van de duur van de Overeenkomst. De wederpartij wanbetaalt wanneer hij niet aan de facturen voldoet of wanneer hij niet reageert op aanmaningen van Joint Artistic.
 14. Bij wanbetaling zullen de bijbehorende abonnementen niet worden verlengd. Bij niet verlenging van abonnement wordt de domeinnaam in quarantaine geplaatst bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (www.SIDN.nl). De quarantaineperiode duurt 40 dagen. Gedurende deze dagen functioneert de website niet meer.
 15. De kosten voor het uit quarantaine van een domeinnaam halen zal Joint Artistic doorberekenen aan Opdrachtgever. Na de 40 dagen verloop komt de domeinnaam vrij voor een ieder ter registratie.
 16. De procedure van de SIDN geldt voor domeinnamen eindigend op ‘.nl’. Andere domeinen, zoals bijvoorbeeld ‘.be’ kennen vaak een soortgelijke regeling en procedure. De daarbij horende kosten komen op dezelfde wijze voor rekening van Opdrachtgever. De termijn van quarantaine kan afwijken van de hiervoor genoemde 40 dagen. Het afwijken van de periode van quarantaine komt voor risico van Opdrachtgever. Voor een overzicht van registrars zie: https://www.iana.org/domains/root/db.
 17. Wanneer gebruik van diensten van derden nodig is voor uitvoering van de overeenkomst, zal Joint Artistic eventuele prijswijzigingen van derden doorberekenen aan Opdrachtgever. Joint Artistic zal zich inspannen bij een eventuele prijswijziging van diensten van derden waarvan Joint Artistic gebruik maakt voor uitvoering van de overeenkomst alternatieven te zoeken voor kwalitatief gelijke dienstverlening van een (andere) derde.

Artikel 5. Verplichtingen van Opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige aanlevering van het materiaal voor de website.
 2. Bij de voorbereiding voor de uitvoering van de overeenkomst kan Joint Artistic Opdrachtgever instructies geven over de wijze van aanlevering van content voor de opdracht. Content is alles wat inhoudelijk nodig is voor uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen en/of videomateriaal.
 3. Joint Artistic mag gedurende de overeenkomst en na de overeenkomst de website en Social Media van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit van Joint Artistic, tenzij anders overeengekomen. Joint Artistic zal websites en verwijzingen naar websites niet gebruiken in ongevraagde commerciële mailings (hierna: SPAM).
 4. Joint Artistic heeft het recht om in de footer van de door Opdrachtgever afgenomen website een link te plaatsen naar de website van Joint Artistic.
 5. Opdrachtgever is verplicht tijdig wijzigingen van contactgegevens door te geven. Wanneer Opdrachtgever dit verzuimt, zal Joint Artistic zich inspannen contact op te nemen. Joint Artistic is voor zover wettelijk mogelijk niet schadeplichtig wanneer post Opdrachtgever niet bereikt doordat Opdrachtgever onjuiste, onvolledige of gedateerde contactgegevens heeft achtergelaten.
 6. De Opdrachtgever verplicht zich onder andere te onthouden van:
  1. het verspreiden van SPAM, waaronder lasterlijke uitspraken of teksten;
  2. het verspreiden van met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal, zoals berichten
   met een pornografische en/of racistische aard.
  3. het inbreuk maken op rechten van derden, waaronder:
   1.  auteursrechten;
   2. merkenrechten; en
   3. privacy van derden.
  4. strafrechtelijke gedragingen, zoals het aannemen van een onjuiste identiteit (in strijd met art. 27 handelsregisterwet).

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Joint Artistic zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig naar het beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien nodig houdt Joint Artistic Opdrachtgever op de hoogte van vooruitgang. Opdrachtgever dient het product en/of de dienst af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking wordt gesteld.
 2. Toepasselijkheid van artikel 404 van boek 7 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Joint Artistic heeft het recht om voor uitvoering van de opdracht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wanneer uitvoering van de overeenkomst is aangegaan met het oog op een bepaald persoon, is Joint Artistic bevoegd deze persoon te vervangen door een persoon met minstens dezelfde kwalificaties.
 3. Opdrachtgever levert het inhoudelijk materiaal voor de website en is verantwoordelijk voor een eventuele laatste controle. Joint Artistic mag ervan uit gaan dat het aangedragen materiaal juist is en hoeft dat niet inhoudelijk te onderzoeken. In het geval dat in het aangedragen materiaal fouten zitten en dat deze fouten leiden tot onjuistheden op gedrukt en/of geprint materiaal, dient Opdrachtgever de kosten te dragen voor de druk- en/of printkosten. Joint Artistic zal de werkzaamheden die nodig zijn om de onjuistheden op gedrukt en/of geprint materiaal te wijzigen in rekening brengen. Joint Artistic zal bij herstel het product ter goedkeuring neerleggen bij Opdrachtgever voor bevestiging. Wanneer deze niet binnen 5 werkdagen na ontvangstdatum de juistheid bevestigt, zal Joint Artistic ervan uit mogen gaan dat Opdrachtgever de wijziging bevestigt, tenzij anders overeengekomen.
 4. Joint Artistic is niet verplicht producten na levering te updaten, tenzij Opdrachtgever tevens een gebruiksabonnement afsluit.
 5. Joint Artistic maakt elke maand een back-up van de content en de bestanden op de server van de website van Opdrachtgever. Joint Artistic bewaart de meest recente versie van de back-up gedurende de periode van 1 (één) jaar. Joint Artistic bewaart geleverde producten zoals visitekaartjes een periode van 1 (één) jaar. Joint Artistic bewaart administratieve gegevens gedurende 7 (zeven) jaar.
 6. Joint Artistic heeft voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens nodig. Wanneer Opdrachtgever de gegevens niet tijdig aanlevert, heeft Joint Artistic het recht de overeenkomst op te schorten. Indien door de vertraging extra kosten moeten worden gemaakt mag Joint Artistic deze kosten verhalen op Opdrachtgever.
 7. Ter uitvoering van een gebruiksabonnement kan Joint Artistic het product of de dienst tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoudswerkzaamheden, waarbij Joint Artistic zoveel mogelijk zal proberen dit af te stemmen op de wensen van Opdrachtgever maar is daartoe niet verplicht.
 8. Joint Artistic is niet verantwoordelijk voor resultaten van zoekmachines, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Joint Artistic is niet gehouden tot onderhoudswerkzaamheden wanneer geen gebruiksabonnement is afgesloten. Joint Artistic verricht en levert respectievelijk diensten en producten op het snel veranderende gebied van software en hardware. Wanneer Joint Artistic een product of dienst heeft opgeleverd, is Joint Artistic niet aansprakelijk voor wijzigingen van derden of van Opdrachtgever. Wanneer derden de ter grondslag liggende software van door Joint Artistic ontworpen websites die op dergelijke software steunen wijzigen, heeft Joint Artistic niet de verantwoordelijkheid de websites aan te passen aan nieuwe software. De overeenkomst van Opdracht eindigt door vervulling van de Opdracht, tenzij een gebruiksabonnement is afgesloten. Voor onderhoudswerkzaamheden is Joint Artistic bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen door te voeren.

Artikel 7. Meerwerk & wijziging van de overeenkomst 

 1. Meerwerk moet worden opgevat als dienstverlening buiten een opdracht of een gebruiksabonnement om. Voor dienstverlening buiten de overeenkomsten om geldt het gebruikelijke uurtarief van Joint Artistic, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Het uurtarief zal per 15 (vijftien) minuten worden berekend.
 2. Joint Artistic is bevoegd tussentijds te declareren wanneer meerwerk langer dan 1 (één) maand duurt.
 3. Na het schriftelijk akkoord gaan met het door Joint Artistic gemaakte concept, is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.
 4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of wordt aangevuld, komen Joint Artistic en Opdrachtgever nieuwe termijnen overeen voor nakoming van de overeenkomst, waarbij beide partijen de nieuwe termijn schriftelijk dienen te bevestigen. Op een eventuele wijziging of aanvulling zijn deze algemene voorwaarden of de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Joint Artistic van toepassing.

Artikel 8. Duur, beëindiging en verhuizing 

 1. De opdracht van Opdrachtgever eindigt door volbrenging. Als de overeenkomst niet door volbrenging eindigt en als de overeenkomst voor onbepaalde duur geldt, kan de overeenkomst eindigen door opzegging (bijvoorbeeld een gebruiksabonnement).
 2. Wanneer Opdrachtgever akkoord is met een gemaakt en geleverd design, eindigt de opdracht. Wanneer Opdrachtgever het template en/of design wilt wijzigen, valt dat onder in het vorige artikel bedoelde meerwerk of dient een nieuwe overeenkomst te worden gesloten. Op het meerwerk of op de nieuw gesloten overeenkomst zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden van Joint Artistic van toepassing zijn.
 3. Overeenkomsten met betrekking tot de abonnementen hebben looptijd van 1 (één) jaar, tenzij partijen nadrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Na het verstrijken van de looptijd worden deze abonnementen stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Opzeggen van het abonnement is na het verloop van 1 (één) jaar mogelijk. Na verlenging geldt een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Joint Artistic kan een overeenkomst met Opdrachtgever beëindigen wanneer Opdrachtgever de overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende algemene voorwaarden niet nakomt. Voorbeelden van niet nakoming zijn niet nakoming, onbehoorlijke nakoming of onvolledige nakoming.
 5. Joint Artistic kan aan niet-nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever of handelingen van Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst en/of de algemene voorwaarde het gevolg verbinden de geleverde producten of diensten tijdelijk of definitief te ontmantelen of buiten bedrijf te stellen. Joint Artistic zal Opdrachtgever altijd op de hoogte stellen wanneer het voornemens is deze maatregel te gebruiken. Wanneer het geleverde product of de dienst tijdelijk buiten bedrijf is gesteld, blijven de aan het product of de dienst verbonden kosten en de verplichting tot betaling ontstaan en bestaan.
 6. Beëindiging van een abonnement leidt het stoppen van alle geleverde diensten aan het einde van de looptijd van het abonnement. Hierbij vervallen ook de licenties op het gebruik van de betaalde software/plugins in de website. Dit heeft tot gevolg dat de software nog wel kan worden gebruikt, maar niet meer onderhouden wordt, waardoor deze op den duur niet goed meer zal functioneren. Joint Artistic bewaart administratieve gegevens conform art. 2:10 BW 7 jaar. Joint Artistic bewaart de back-up van het account gedurende 1 (één) jaar, tenzij anders overeengekomen. De Opdrachtgever kan een verzoek doen tot ‘verhuizing’ naar een nieuwe hosting. In geval van verhuizing bewaart Joint Artistic na de verhuizing alle inhoudelijke gegevens gedurende 1 (één) jaar. Inhoudelijke gegevens zijn alle gegevens die niet administratief zijn.
 7. In beginsel is verhuizing van een website mogelijk. Joint Artistic brengt voor verhuizing een vast bedrag van €250,- excl. btw in rekening. Deze kosten dekken de werkzaamheden, zowel administratief als inhoudelijk, zoals het inpakken van de website. Joint Artistic brengt ook indien Opdrachtgever de website overneemt en zonder vermelding aan Joint Artistic verhuist naar de webhost van een derde, een vast bedrag van €250,- excl. btw in rekening ter vergoeding van verhuiskosten, waaronder de werkzaamheden die nodig zijn voor het verhuizen.
 8. Het gebruiksabonnement geeft Opdrachtgever toegang tot updates, back-ups, beveiliging, hosting, snelheidsoptimalisatie en licentie op het gebruik van betaalde software. Deze komen na opzegging te vervallen. De Opdrachtgever houdt na opzegging wel toegang tot het Content Management Systeem en de website. Met dit systeem kan Opdrachtgever zelfstandig inhoudelijke wijzigingen doorvoeren op de website. Indien Opdrachtgever na het opzeggen van het gebruiksabonnement wijzigingen wilt laten doorvoeren, verleent Joint Artistic medewerking en hanteert het dan geldende uurtarief.
 9. Wanneer Opdrachtgever wilt overstappen naar een derde en gebruik maakt van het content management systeem, geldt een opzegtermijn van 1 (één) maand. In dat geval blijft de inhoud van de website online gedurende de overige looptijd van het abonnement, tenzij Opdrachtgever wenst de inhoud eerder offline te willen halen.
 10. In geval van faillissement van Opdrachtgever is Joint Artistic gerechtigd de productie op te schorten, de diensten stop te zetten en/of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de curator van Opdrachtgever zekerheid stelt voor de commerciële prijzen van Joint Artistic. Wanneer het faillissement niet leidt tot een doorstart is Joint Artistic bevoegd de overeenkomst kosteloos en zonder schadeplichtig per direct te ontbinden.

Artikel 9. Levering en levertijd. 

 1. Als voor de levering van een product of dienst een levertermijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn door Joint Artistic dient Opdrachtgever Joint Artistic eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever dient Joint Artistic in dat geval eerst schriftelijk of per E-mail in gebreke te stellen. Bij overschrijding van de levertermijn blijft de verplichting van Opdrachtgever om het product en/of de dienst af te nemen in stand. De Opdrachtgever kan de ingebrekestelling schriftelijk of per E-mail aan Joint Artistic doen toekomen.
 3. Oplevering geschiedt doordat Joint Artistic toegang verschaft tot het geleverde. Dat gebeurt door een opleverdocument met inloggegevens en E-mail instellingen, tenzij meer of minder is overeengekomen.
 4. In geval van een wijziging of aanvulling dienen Opdrachtgever en Joint Artistic een nieuwe levertijd overeen te komen.

Artikel 10. Intellectueel eigendom 

 1. Alle uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom komen toe aan en zijn en blijven eigendom van Joint Artistic. Te denken valt aan producten of diensten die Joint Artistic heeft ontwikkeld, heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld. Daaronder vallen in elk geval websites, scripts, templates, software, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen of het voorbereidend materiaal.
 2. Opdrachtgever verkrijgt een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever zelf geen wijzigingen kunnen doorvoeren.
 3. Het gebruiksrecht omvat gebruik van de website naar het doel van de website met de overeengekomen diensten.
 4. Joint Artistic is gerechtigd de naam ‘Joint Artistic’ of ‘Websites voor Therapeuten’ te (laten) vermelden of verwijderen op het werk zonder voorafgaande toestemming, tenzij het werk zich daar niet voor leent of nadrukkelijk anders overeengekomen is. Opdrachtgever is niet gerechtigd de naam zonder voorafgaande toestemming van Joint Artistic te verwijderen. Opdrachtgever is ook niet gerechtigd het werk zonder voorafgaande toestemming van Joint Artistic openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Joint Artistic is niet aansprakelijk voor schending van intellectuele eigendommen door Opdrachtgever. Onderzoek of Opdrachtgever intellectuele eigendommen schendt, dient door Opdrachtgever zelf te worden gedaan.
 6. Joint Artistic is gerechtigd alle gemaakte producten voor promotiedoeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever wordt geopenbaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. De auteursrechten van deze algemene voorwaarden komen toe aan Thomas Vegting en mogen niet zonder zijn toestemming worden overgenomen, gekopieerd of verspreid.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 1. Wanneer Joint Artistic aansprakelijk wordt gehouden, is Joint Artistic slechts aansprakelijk in zoverre als in dit artikel is geregeld, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld.
 2. Joint Artistic is niet aansprakelijk voor schade die gevolg is van onjuiste of onvolledige verschaffing of verzwijging van gegevens door Opdrachtgever.
 3. Joint Artistic is nimmer aansprakelijk voor door Joint Artistic kosteloos verschafte producten of diensten.
 4. Opdrachtgever dient Joint Artistic te vrijwaren dan wel schadeloos te stellen voor aanspraken van derden voor schadevergoeding.
 5. Wanneer Joint Artistic aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, tenzij het aansprakelijkheid voor een onderdeel van de opdracht betreft. Wanneer Joint Artistic aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor een onderdeel van een opdracht, kan dat slechts voor een bedrag van maximaal de factuurwaarde van het onderdeel van de opdracht.
 6. Joint Artistic is slechts aansprakelijk voor directe schade. Alle schade die niet direct is, is indirect. Onder directe schade vallen:
  1. de kosten voor vaststelling van de schade;
  2. de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om Joint Artistic te laten nakomen,
   tenzij deze kosten niet kunnen worden toegerekend aan Joint Artistic; en
  3. redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt om (hogere) schade te voorkomen.
   Opdrachtgever dient daarbij aan te tonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de
   schade.
 7. Joint Artistic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade,
  gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of overige vormen van indirecte schade,
  behoudens opzet of grove schuld. Joint Artistic is niet aansprakelijk voor schade van of aan derden.
 8. Wanneer Joint Artistic geen invloed kan uitoefenen op ontwikkelingen bij derden zoals een
  hostingprovider, een domeinregistrant of een andere derde, van wiens producten of diensten Joint Artistic gebruik maakt voor uitvoering van de overeenkomst en wanneer de ontwikkelingen van derden tot schade leiden, is Joint Artistic niet aansprakelijk.
 9. Producten en diensten van Joint Artistic steunen op regelmatig en snel veranderende templates. Wanneer een product eenmaal is geleverd, is Joint Artistic niet gehouden tot updates, tenzij een gebruiksabonnement is afgesloten. Joint Artistic is niet gehouden schade voortvloeiend uit het elders updaten te vergoeden.
 10. Joint Artistic is niet aansprakelijk voor de wijze waarop hostingprovider en domeinnaamregistrant met persoonsgegevens omgaan.

Artikel 12. Overmacht, opschorting en ontbinding 

 1. Joint Artistic is in geval van overmacht bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ten hoogste 6 maanden op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 6 maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst schadeloos te ontbinden.
 2. Overmacht wordt in deze voorwaarden begrepen, naast de wettelijke interpretatie en de interpretatie in de Nederlandse jurisprudentie, als een externe oorzaak (voorzien of niet-voorzien) waarop Joint Artistic geen invloed kan uitoefenen en waardoor nakoming van Joint Artistic in redelijkheid niet kan worden gevergd. Een voorbeeld is een staking van derden of een DDoS- aanval.
 3. Joint Artistic is gerechtigd zich te beroepen op overmacht in de periode waarin Joint Artistic zijn verbintenis al had moeten nakomen.
 4. Joint Artistic kan op het moment van ontbinding het gedeelte van de verrichte werkzaamheden factureren naar evenredigheid van de overeengekomen prijs.
 5. Indien Opdrachtgever de overeenkomst ontbindt, zal Joint Artistic een uurtarief hanteren voor verdere werkzaamheden, tenzij na ontbinding anders overeengekomen.

Artikel 13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter & wijziging van de Algemene Voorwaarden 

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen aan Opdrachtgever en gesloten overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Joint Artistic.
 2. Uitsluitend de bevoegde rechter, hieronder ook begrepen de voorzieningenrechter in kort geding, te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Joint Artistic of uit aanbiedingen van Joint Artistic.
 3. Joint Artistic kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Deze voorwaarden zijn in geval van een gebruiksabonnement dan van toepassing op de periode van 1 (één) maand na bekendmaking van de wijziging van de Algemene Voorwaarden. Bekendmaking van nieuwe algemene voorwaarden geschiedt door toezending aan Opdrachtgever.

Artikel 14. Privacy bepalingen 

 1. Joint Artistic en Opdrachtgever zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van de informatie vertrouwelijkheid voortvloeit. 
 2. Joint Artistic is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hun benodigde gegevens van Opdrachtgever te verschaffen. 
 3. Joint Artistic is gerechtigd gegevens van Opdrachtgever te gebruiken voor de mailing van Joint Artistic. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Opdrachtgever kan Joint Artistic in een mailing verwijzen naar het geleverde product. 
 4. Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechtelijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 
 5. Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met toestemming van de wederpartij. 

Artikel 15. Vindplaats en wijziging van algemene voorwaarden 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Joint Artistic zal deze, naast te publiceren op hun website, graag indien gewenst wederom verschaffen in het geval van bijvoorbeeld verlies.
 2. Op elke rechtshandeling van Joint Artistic is de meest recente versie van de gedeponeerde algemene voorwaarden van toepassing, tenzij deze handelingen ter uitvoering van een reeds tot stand gekomen overeenkomst dienen.